ZASADY PRACY WYDAWNICTWA I ETYKA WYDAWNICZA

 1. Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o. kieruje się zasadami zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE (Committee on Publication Ethics – Komitet ds. Etyki Publikacyjnej)
 2. Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o. posługująca się imprintem „Akademia Pióra”, zwana dalej Wydawnictwem, publikuje prace literackie oraz naukowe z wszelkich dziedzin nauk, ale przede wszystkim dotyczące problemów ochrony zdrowia w kontekście interdyscyplinarności nauk. Przyjęcie utworu do publikacji w Wydawnictwie opiera się na podstawach merytorycznych (podlegających ocenom redakcji i niezależnych recenzentów).
 3. Proces wydawniczy opiera się na zasadach etycznych. Wydawnictwo nie przyjmuje do publikacji prac naruszających przyjęte zasady etyki oraz (przy publikacjach naukowych) zasady etyki badań i publikacji naukowych.
 4. Wydawnictwo publikuje prace własne lub zlecone, w tym przypadku na podstawie odrębnych umów wydawniczych zawartych ze Zleceniodawcą, z zachowaniem zasad etyki wydawniczej.
 5. Wydawnictwo publikuje wyłącznie prace po ustaleniu consensusu pomiędzy stanowiskiem recenzenta i zdaniem autora (redaktora) i po naniesieniu ostatecznych poprawek wskazanych przez recenzenta.
 6. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu prac naukowych Wydawnictwo bierze pod uwagę nowatorstwo przedstawionego tematu i jego znaczenie do dalszego rozwoju badań naukowych. W przypadku prac literackich decydujące jest zdanie recenzenta wydawniczego. Przy publikowaniu prac zleconych polegamy na decyzji Zleceniodawcy.
 7. W przypadku prac zleconych za recenzje, złożenie materiału w wersji końcowej oraz za przestrzeganie zasad etycznych odpowiada Zleceniodawca. Wiążące są ustalenia zawarte w umowie wydawniczej. Wszelkie kwestie sporne związane z publikacją prac literackich bądź naukowych rozstrzygane są przez Wydawnictwo tylko w zgodzie ze Zleceniodawcą.
 8. Przy publikacjach naukowych Wydawnictwo zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przez autorów właściwych zasad w zakresie wiarygodności źródeł, na które się powołują, stosowania cytatów i zapożyczeń. Wydawnictwo stosuje system antyplagiatowy.
 9. Wszelkie prace związane z przygotowaniem prac do publikacji przeprowadzane są w bezpośredniej konsultacji z autorem (redaktorem) również w przypadku utworów przekazanych Wydawnictwu przez Zleceniodawcę.
 10. W przypadku prac naukowych przy niespełnieniu przez prace znamion publikacji naukowej, także niewprowadzenia do utworu uzasadnionych uwag recenzentów, także w przypadku uzyskania przez utwór negatywnych recenzji wydawniczych, także wykazania w utworze plagiatu, lub innych warunków wymienionych w poprzednich punktach praca nie zostanie opublikowana.
 11. Prawa autorskie są przestrzegane zgodnie z Ustawą „Prawo Autorskie”. W przypadku utworów skierowanych do Wydawnictwa przez Zleceniodawcę przeniesienie praw autorskich i zgoda na publikację i rozpowszechnianie utworu jest uzgadniana przez autora lub redaktora utworu ze Zleceniodawcą, z wyłączeniem Wydawnictwa.
 12. Autor lub Zleceniodawca w zawieranej z Wydawcą umowie składają oświadczenie, że przedłożony utwór jest dziełem oryginalnym i samodzielnym, oraz że nie narusza praw osób trzecich. Cytaty, zapożyczenia, tabele i komentarze są opatrzone odpowiednimi przypisami. Wykluczane są zjawiska typu „ghostwriting” oraz „guest autorship”.
 13. Ocena wartości prac przyjmowanych do publikacji w przypadku prac własnych Wydawnictwa ma charakter dwustopniowy. Pierwszym etapem jest ocena wewnętrzna, dokonana przez redakcję Wydawnictwa. Drugim jest skierowanie utworu do niezależnych recenzentów, reprezentujących wysoki poziom merytoryczny. Na każdym etapie oceny dane autora i recenzentów są anonimowe. W przypadku utworów skierowanych do Wydawnictwa przez Zleceniodawcę na nim spoczywa ten obowiązek, który musi być zrealizowany przed podpisaniem umowy z Wydawnictwem.
 14. Wydawnictwo zwraca uwagę na przestrzeganie Kodeksu Etyki Wydawniczej przez autorów, recenzentów i osoby pracujące na rzecz Wydawnictwa.
 15. W pracy Wydawnictwa zachowane są normy etyczne i intelektualne. Zachowana jest m.in. integralność zapisów naukowych i standardów naukowych.