REGULAMIN PRAKTYCZNEGO KURSU „od słowa do dzieła” (edycja i – PODSTAWOWA) I ZWROTU WPŁAT

 1. O zapisie na kurs decyduje kolejność wpłat w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2022 r.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania wpłaty pełnej kwoty w ciągu 24 godzin po wysłaniu formularza zgłoszeniowego.
 3. Osoby, które zarejestrują się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego i dokonają pełnej opłaty w ciągu doby od wysłania zgłoszenia, zostaną wpisane na listę uczestników i następnego dnia roboczego po otrzymaniu wpłaty organizator drogą mailową poinformuje o tym fakcie wraz z przypisanym numerem zgłoszenia.
 4. Uczestnictwo w kursie możliwe jest tylko po uiszczeniu z góry pełnej opłaty, najpóźniej w ostatnim dniu ustalonego przez organizatora terminu wpłat, tj. 15 maja2022 r.
 5. Osoby rejestrujące się w ostatnim dniu zapisów (tj. 15 maja 2022 r.) winny przesłać na adres e-mail: prezes_zarzadu@akademia-oz.pl potwierdzenie przelewu (zdjęcie, skan) do końca tego dnia.
 6. Pełna lista uczestników zostanie sporządzona 16 maja, a wszyscy uczestnicy wpisani na listę zostaną powiadomieni o tym fakcie.
 7. Nie przewiduje się obniżania ceny za kurs w przypadku nieobecności uczestnika na części zajęć, za które dokonał płatności.
 8. W przypadku odwołania kursu przez organizatora lub zmiany jego terminu przysługuje uczestnikowi prawo do pełnego zwrotu wpłaconej kwoty.
 9. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu w trakcie zapisów (ale najpóźniej do 14 maja) przysługuje zwrot wpłaconej wcześniej kwoty.
 10. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu począwszy od ostatniego dnia zapisów (tj. od 15 maja) nie przysługuje zwrot wpłaconej wcześniej kwoty.
 11. Organizator 22 maja w powiadomieniach mailowych poinformuje uczestników kursu o miejscu przeprowadzenia zajęć.
 12. Dokonując opłaty za kurs zgłaszający w formularzu zgłoszeniowym zobowiązuje się podać swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania (niezbędne do wystawienia faktury), a także określić, czy potrzebna jest faktura VAT oraz – ze względów organizacyjnych – adres e-mail i numer telefonu. Uczestnicy potrzebujący fakturę VAT winni przesłać na adres e-mail: prezes_zarzadu@akademia-oz.pl dane do faktury.
 13. Uczestnik zobowiązuje się do udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, miejsca zamieszkania. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu organizowanego kursu w przypadku wystąpienia czynników od niego niezależnych.
 15. W związku z panującą sytuacją epidemiczną organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu i/lub zmiany formy szkolenia (ze stacjonarnej na on-line).
 16. W przypadku zmiany formy szkolenia ze stacjonarnej na on-line uczestnik zobowiązuje się we własnym zakresie zapewni sobie dostęp do sieci internetowej w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w szkoleniu. W takiej sytuacji bliższe informacje o wymogach sprzętowych i innych wymogach organizacyjnych zostaną uczestnikom przekazane drogą mailową.
 17. W przypadku zmiany formy kursu z trybu stacjonarnego na on-line organizator przewiduje zwrot różnicy kosztów (dotyczy wynajmu sali wykładowej, artykułów piśmienniczych, cateringu).
 18. Organizator zobowiązuje się powiadomić uczestników o zmianach, z tym, że osobom, które wraz z dokonaną wpłatą nie przekażą swoich danych kontaktowych lub nie będą potwierdzały odebrania kierowanych do nich wiadomości, nie będzie przysługiwał zwrot wpłaconych kwot.
 19. Wpłat należy dokonywać na konto:
  Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o. z dopiskiem: OD SŁOWA DO DZIEŁA, EDYCJA I
  BNP Paribas BP S.A. nr 11 1750 0012 0000 0000 2962 0989

POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU

 1. Uczestnicy ponoszą materialną oraz cywilną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym uczestnikom kursu oraz za uszkodzenie elementów wyposażenia wynajętych pomieszczeń.
 2. Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o. nie odpowiada materialnie za przedmioty oraz odzież pozostawioną w szatniach. Wartościowe przedmioty prosimy zabierać ze sobą na sale wykładowe.
 3. W przypadku wątpliwości Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie sytuacje konfliktowe mogące wyniknąć z powodu realizacji PRAKTYCZNEGO KURSU „od słowa do dzieła” (edycja I – PODSTAWOWA), organizowanego przez Akademię Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o., będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o.