Regulamin warsztatów i zwrotu wpłat dla kadry kierowniczej w bankach „Sztuka wewnętrznej harmonii – samokontrola okiem buddysty” (edycja I – podstawowa)

 1. O zapisie na warsztaty decyduje kolejność wpłat w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2022 r.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania wpłaty pełnej kwoty w ciągu 24 godzin po wysłaniu formularza zgłoszeniowego.
 3. Osoby, które zarejestrują się poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego i dokonają pełnej opłaty, zostaną wpisane na listę uczestników. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Akademii Ochrony Zdrowia przy Uwr Sp. z o.o. organizator warsztatów drogą mailową poinformuje uczestnika o tym fakcie wraz z przypisanym mu numerem zgłoszenia.
 4. Uczestnictwo w warsztatach możliwe jest tylko po uiszczeniu z góry pełnej opłaty, najpóźniej w ostatnim dniu ustalonego przez organizatora terminu wpłat, tj. 7 grudnia 2022 r.
 5. Osoby rejestrujące się w ostatnim dniu zapisów (tj. 7 grudnia 2022 r.) winny do końca tego dnia przesłać na adres e-mail: prezes_zarzadu@akademia-oz.pl potwierdzenie przelewu.
 6. Pełna lista uczestników zostanie sporządzona 8 grudnia, a wszyscy uczestnicy wpisani na listę zostaną powiadomieni o tym fakcie.
 7. Nie przewiduje się obniżania opłaty za warsztaty w przypadku nieobecności uczestnika na części zajęć, za które dokonał płatności.
 8. W przypadku odwołania warsztatów przez organizatora lub zmiany jego terminu przysługuje uczestnikowi prawo do pełnego zwrotu wpłaconej kwoty.
 9. W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatów w trakcie zapisów (ale najpóźniej do 5 grudnia) przysługuje zwrot wpłaconej wcześniej kwoty.
 10. W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatów począwszy od 6 grudnia nie przysługuje zwrot wpłaconej wcześniej kwoty.
 11. Dokonując opłaty za warsztaty, zgłaszający w formularzu zgłoszeniowym zobowiązuje się podać swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania (niezbędne do wystawienia faktury), a także określić, czy wymagana jest faktura VAT oraz – ze względów organizacyjnych – adres e-mail i numer telefonu.
 12. Uczestnik zobowiązuje się do udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, miejsca zamieszkania. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu organizowanych warsztatów w przypadku wystąpienia czynników od niego niezależnych.
 14. Organizator zobowiązuje się powiadomić uczestników o zmianach, z tym, że osobom, które wraz z dokonaną wpłatą nie przekażą swoich danych kontaktowych lub nie będą potwierdzały odebrania kierowanych do nich wiadomości, nie będzie przysługiwał zwrot wpłaconych kwot.
 15. Wpłat należy dokonywać na konto:

Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o.

BNP Paribas BP S.A. nr 11 1750 0012 0000 0000 2962 0989

Tytuł przelewu: Warsztaty WBB_I + imię i nazwisko uczestnika lub nazwa instytucji

Postanowienia końcowe regulaminu

 1. Uczestnicy ponoszą materialną oraz cywilną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym uczestnikom warsztatów oraz za uszkodzenie elementów wyposażenia wynajętych pomieszczeń.
 2. Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o. nie odpowiada materialnie za przedmioty oraz odzież pozostawioną w szatniach. Wartościowe przedmioty prosimy zabierać ze sobą na sale wykładowe.
 3. W przypadku wątpliwości Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie sytuacje konfliktowe mogące wyniknąć z powodu realizacji Warsztatów dla kadry kierowniczej w bankach „Sztuka wewnętrznej harmonii – samokontrola okiem buddysty” (edycja I – podstawowa), organizowanego przez Akademię Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o., będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Sp. z o.o.