PROCEDURA RECENZJI

 1. Wydawnictwo przyjmuje prace literackie i naukowe, które nie naruszają dóbr strony trzeciej.
 2. Przyjęte prace nie mogą naruszać zasad etyki, w tym zasad etyki publikacji.
 3. Prace są najpierw oceniane w Wydawnictwie.
 4. Po akceptacji przez Wydawnictwo są one przesyłane w formie anonimowej do recenzentów zewnętrznych, będących (przy pracach naukowych) samodzielnymi pracownikami naukowymi i specjalistami z dziedziny, której dotyczy utwór albo (przy pracach literackich) uznanymi literatami, teoretykami sztuki, krytykami.
 5. Recenzje w formie anonimowej wysyłamy do autora bądź redaktora utworu. Autor (redaktor) ma prawo dyskutować z recenzentem w kwestiach dotyczących uwag do jego tekstu.
 6. W przypadkach spornych zostaje powołany kolejny recenzent.
 7. Biorąc pod uwagę stanowiska wszystkich recenzentów i stanowisko autora (redaktora), oceniana praca złożona w Wydawnictwie zostanie przyjęta do druku tylko na podstawie pozytywnej oceny. W przeciwnym przypadku jest ona odrzucona.
 8. Po naniesieniu ostatecznych poprawek wskazanych przez recenzenta praca ponownie sprawdzana jest w Wydawnictwie.
 9. O ile umowa wydawnicza nie określa tego inaczej, wszelkie czynności związane z recenzjami i ich wdrożeniem przez autora/redaktora wykonuje i opłaca Zleceniodawca.
 10. Wszelkie prace redakcyjne, łącznie z treściami recenzji, mają charakter poufny.
 11. Prace nad przyjętym do druku utworem Wydawnictwo wykonuje z najwyższą starannością na wszystkich etapach prac redakcyjnych. Dotyczy to opracowania wydawniczego, składu, druku i szaty graficznej dzieła.