Szkolenie stopnia podstawowego dla studentów kierunków nauczycielskich:
techniki oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i pracy z ciałem, przygotowujące do pracy z uczniami.

Naucz się dzisiaj trenować swój głos! Jutro może być za późno!

Ranga problemu zaburzeń głosu o podłożu zawodowym rośnie nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W niektórych krajach wysoko rozwiniętych są prowadzone szczegółowe badania tego problemu. Z aktualnych danych amerykańskich wynika np., że populacja nauczycieli USA to ponad 3 miliony osób; około 58 % spośród nich uskarża się w ciągu swego życia zawodowego na dolegliwości z zakresu narządu głosu, wiążąc je z wykonywaną pracą, natomiast 39% z nich musi przerwać pracę w zawodzie z tego powodu. Statystyki amerykańskie podają, że problemy głosowe nauczycieli przynoszą budżetowi państwa rocznie straty około 2,5 miliarda dolarów rocznie.

W Polsce dokładnych opracowań statystycznych dotyczących dysfonii zawodowych brak, ale skala problemu jest niemała, ponieważ liczba nauczycieli w naszym kraju sięga około 800 tysięcy. Według danych statystycznych przewlekłe choroby narządu głosu to najczęściej rozpoznawane choroby zawodowe w Polsce (ponad 20%). W wieloośrodkowych badaniach koordynowanych przez Centralny Instytut Medycyny Pracy (dane z 2015 r.), dotyczących populacji polskich nauczycieli wykazano, że prawdopodobieństwo rozwoju dysfonii w tej grupie zawodowej jest ponad 3-krotnie wyższe niż w grupie kontrolnej.

Regulacje prawne dotyczące chorób zawodowych zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych (Dz.U.09.105.869). Wykaz chorób zawodowych stanowi załącznik do rozporządzenia z 30 lipca 2002 roku. Choroby zawodowe nauczycieli znajdują się pod poz. nr 15. Zaliczają się do nich przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:

 • guzki głosowe twarde,
 • wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych,
 • niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią.

Ze względu na szczególny charakter społeczny grupy zawodowej nauczycieli nieprawidłowy głos nauczyciela przekłada się ujemnie na jakość procesu dydaktyczno-wychowawczego, ale może też powodować u dzieci nawyk wadliwego mówienia, sprzyjający rozwojowi dysfonii dziecięcych

Centralny Instytut Medycyny Pracy wskazuje na potrzebę zapewnienia obowiązkowego cyklicznego kształcenia w zakresie emisji głosu w trakcie kariery zawodowej nauczyciela. Ze względów zdrowotnych, edukacyjno-wychowawczych, społecznych, ekonomicznych działania zapobiegające chorobom i poprawiające emisję głosu winny być podstawowe nie tylko dla samego nauczyciela. W trosce o szeroko (zgodnie z definicją zdrowia WHO) rozumiane dobro nauczycieli oraz uczniów pracodawca ma obowiązek zadbać o profesjonalne i systematyczne kształcenie, poprawiające jakość pracy i zapobiegające chorobom narządów głosu. Nadto, istotnym elementem gospodarności jest minimalizacja wszelkich czynników ryzyka – dzięki właściwie pojętej profilaktyce można uniknąć niepotrzebnych wydatków na leczenie.

Studencie - przyszły nauczycielu! Już dzisiaj zadbaj o swój głos!

Zapisy ciągłe!

 

 • Szkolenia odbywają się w grupach 12-osobowych
 • Liczy się kolejność zgłoszeń
 • Kolejni zgłaszający się są wpisywani na listę uczestników następnego Szkolenia
 • Szkolenie trwa 8 godzin realizowane w ciągu jednego dnia: 2 godziny logistyczno-teoretyczne (m.in. informacje o kwestiach prawnych dotyczących osób, które zachorowały na choroby układu głosowego i utraciły z tego powodu pracę) oraz 6 godzin zajęć praktycznych, w których pod okiem specjalisty uczestnicy nauczą się podstawowych ćwiczeń poprawiających emisję głosu (jest przewidziana przerwa na obiad)
 • Zajęcia odbywają się w centrum Wrocławia (nieopodal Przejścia Świdnickiego, a więc obok Rynku) 

Uczestnicy szkolenia: Studenci kierunków nauczycielskich 

Ilość godzin8 h realizowanych w ciągu jednego dnia (np. soboty, niedziele) 
w tym:

 • 2 godziny zajęć teoretyczno-logistycznych, 
 • 6 godzin zajęć praktycznych (podczas treningów uczestnicy będą uczeni technik poprawiających emisję głosu i ich praktycznego zastosowania),
 • jest możliwość wykupienia dodatkowych zajęć praktycznych, w których rezerwujemy czas na pracę indywidualną trenerów (tutoring) z uczestnikami szkolenia. 

Wykładowcy: filozof, logopeda, specjalista w zakresie emisji głosu

Każdy uczestnik kończy szkolenie sprawdzianem potwierdzonym Certyfikatem Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim!

FORMA ZAJĘĆ

 • wykłady
 • warsztaty
 • praca indywidualna

 

CELE OGÓLNE

 • szkolenie w zakresie podstawowych technik oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych i pracy z ciałem – poprawiających emisję głosu,
 • pogłębienie wiedzy na temat roli głosu w pracy nauczyciela.

 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA   

Wiedza:

 • przyszły nauczyciel zna regulacje ustawowe dotyczące chorób zawodowych oraz związanych z nimi praw i obowiązków nauczyciela,
 • przyszły nauczyciel ma wszechstronną znajomość i dogłębną wiedzę z zakresu pracy i ochrony narządów głosu,
 • przyszły nauczyciel zna podstawowe techniki pracy z ciałem, techniki oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne, poprawiające emisję głosu.

Umiejętności:

 • przyszły nauczyciel podczas ćwiczeń potrafi zastosować wiedzę z zakresu technik oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych, poprawiających emisję głosu,
 • przyszły nauczyciel samodzielnie w pracy zawodowej będzie potrafił wykorzystać ćwiczenia poprawiające emisję głosu,
 • przyszły nauczyciel będzie potrafił radzić sobie w sytuacji krytycznej, spowodowanej zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym (dysfonie zawodowe).

Kompetencje:

 • przyszły nauczyciel zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności dotyczących emisji głosu i rozumie potrzebę profilaktyki narządów głosu oraz ciągłego dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • przyszły nauczyciel ma pogłębioną świadomość na temat wpływu głosu na jakość nauczania w procesie edukacyjnym.
 1. CHOROBY ZAWODOWE NAUCZYCIELA W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA 

 2. DOBRA JAKOŚĆ GŁOSU WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ PRACY EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEJ

 3. SPECYFIKA PRACY GŁOSEM W ZAWODZIE NAUCZYCIELA: 

  CZĘŚĆ PIERWSZA

  Anatomia i fizjologia narządów układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego

   CZĘŚĆ DRUGA

  Teoretyczne podstawy prawidłowego oddychania i jego rola w emisji głosu. 

  Kształtowanie świadomości oddechowej

   CZĘŚĆ TRZECIA

  Głos instrumentem pracy zawodowej nauczyciela

   CZĘŚĆ CZWARTA

  Choroby zawodowe głosu

  CZĘŚĆ PIĄTA

  Zachowanie higieny pracy głosem u nauczycieli i rehabilitacja zaburzeń głosu

 4. WPŁYW ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH, FONACYJNYCH I ARTYKULACYJNYCH NA UWOLNIENIE „ŻYWEGO” GŁOSU: 

  CZĘŚĆ PIERWSZA

  Ćwiczenia relaksacyjne

   CZĘŚĆ DRUGA

  Ćwiczenia oddechowe. Wtórne odblokowanie oddechu naturalnego. Świadomość oddychania

   CZĘŚĆ TRZECIA

  Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych

   CZĘŚĆ CZWARTA

  Ćwiczenia emisji głosu nauczyciela. Praca z tekstem

   CZĘŚĆ PIĄTA

  Podsumowanie i dyskusja

 5. ZINTEGROWANY TRENING CIAŁA, GŁOSU I WYOBRAŹNI (PRACA Z AKTOREM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK UWALNIAJĄCYCH „ŻYWY” GŁOS)

 CZĘŚĆ PIERWSZA

Wprowadzenie do improwizacji

CZĘŚĆ DRUGA

Improwizacja głosowo-ruchowa z włączeniem pracy nad emocjami i wyobraźnią

CZĘŚĆ TRZECIA

Rozmowa na temat wydarzenia, wymiana doświadczeń, uwagi

 • Szkolenie prowadzimy w grupach liczących 12 uczestników.
 • Każde szkolenie trwa 8 godzin realizowane w ciągu jednego dnia (w trakcie 6 godzin treningów uczestnicy będą uczeni technik poprawiających emisję głosu i ich praktycznego zastosowania – jest zarezerwowany czas na pracę indywidualną z uczestnikami szkolenia).
 • Każdy uczestnik szkolenia będzie indywidualnie oceniany i otrzyma Certyfikat Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim potwierdzający ukończenie szkolenia.
 • Koszt szkolenia – 430,00 zł (brutto). 

 • Dodatkowe 4 godziny zajęć praktycznych (ćwiczenia pod okiem specjalisty w 6-osobowych grupach) – 300,00 zł (brutto). Student, który poleci nasze zajęcia swojemu koledze/koleżance, płaci za zajęcia dodatkowe tylko 270,00 zł (10% rabatu).

 • Koszt szkolenia poszerzonego o dodatkowe 4 godziny zajęć teoretycznych zakupione łącznie z kursem podstawowym (12 godzin zajęć) – 680 zł (brutto).

 • Konto bankowe Raiffaisen Polbank nr 11 1750 0012 0000 0000 2962 0989 (OPRÓCZ NAZWISKA ZGŁASZAJĄCEGO UMIEŚCIĆ DOPISEK "EMISJA GŁOSU DLA PRZYSZŁEGO NAUCZYCIELA")

Zapisz się na szkolenie

zapraszamy do rejestracji