Jacek Deleżyński, Alina Bernadetta Jagiełłowicz i Mieczysława Walczak-Deleżyńska

Siła Twojego głosu! tom 1

Wrocław 2018

ISBN 978-83-951481-1-8

Stron 158, okładka miękka

Recenzja naukowa: dr hab. Izabela Jeżowska

Udostępnij…

Spis treści

Słowo od Wydawcy, 7

 

The power of your voice!, 12 Wprowadzenie: Istota zdrowia, 13 Dobra jakość głosu, 29

Oddech źródłem głosu, 41 Anatomia układu oddechowego, 49 Moc żywego słowa, 61

Reguły poprawnego wystąpienia, 66 Trema i onieśmielenie, 69

Czynniki prozodyczne mowy, 71 Błędy wymowy – dysortofonia, 72

Praca nad emisją głosu, 77 Głos w pracy nauczyciela, 85

Żywy głos, 88

Warunki głosowe, 90

Rejestry, 94

Rodzaje atakowania dźwięku, 95 Cechy głosu, 95

Budowa aparatu mowy. Opis ćwiczenia, 98 Aparat artykulacyjny, 99

Bezpieczeństwo i higiena „pracy głosem”, 107 Wskazówki praktyczne, 111

Choroby zawodowe „pracujących głosem”, 119 Mowa ciała, 135

Bibliografia, 143

Literatura podstawowa przedmiotu, 145 Literatura filozoficzna, 146

Literatura uzupełniająca, 148

Słowniki, podręczniki, ćwiczenia, poradniki, 150 Źródła internetowe, 151

 

Nota o autorach, 153

 

ALINA BERNADETTA JAGIEŁŁOWICZ (INSTYTUT FILOZOFII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO)

Oddajemy do rąk Czytelnika pierwszy tom wsp.łautorskiej książki Siła Twojego głosu, napisanej przez aktora (Jacek Deleżyński), filozofa (Alina B. Jagiełłowicz) i specjalistę z zakresu emisji głosu (Mieczysława Walczak-Deleżyńska).

Wydawca zwraca uwagę na społeczny wymiar kategorii „zdrowie”, na jej szeroki i pilny do naukowego, interdyscyplinarnego rozważenia kontekst badawczy i praktyczny. Szczegółowym zagadnieniem serii Siła Twojego głosu! jest rozległe pole badawcze problemów związanych z jakością głosu. Projekt proponowanej serii wydawniczej obejmuje trzy tomy podstawowe oraz tomy uzupełniające o tytule Siła Twojego głosu. Konfrontacje. Prezentowana w serii problematyka dotyczy istotnych zagadnień, związanych z następującymi obszarami badań:

• Szeroko rozumianą filozofią ochrony zdrowia, w świetle problemu przywództwa, kształcenia, wychowania.

• Głosem jako wartością aksjologiczną w procesie szeroko rozumianego kształcenia.

• Etycznym aspektem zdrowia w świetle odpowiedzialności „pracującego głosem” oraz odpowiedzialności pracodawcy.

• Wartością głosu w świetle estetyki.

• Ontologicznym aspektem głosu.

• Historyczno-filozoficznym aspektem wartości głosu, kształcenia, przemawiania.

• Rolą głosu podczas wystąpień publicznych.

• Rolą głosu w relacjach interpersonalnych.

• Rolą głosu w innych, niż nauczycielska, grupach zawodowych.

• Ustawodawstwem polskim, dotyczącym chorób zawodowych (zwłaszcza nauczycieli).

• Ustawodawstwem Unijnym, dotyczącym chorób zawodowych (zwłaszcza nauczycieli).

• Stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie roli zdrowia w życiu człowieka (zwłaszcza w grupie zawodowej nauczycieli).

• Medycznym, psychologicznym i prozdrowotnym kontekstem zagadnienia.

• Wpływem stresu na jakość głosu i schorzeniami powiązanymi (np. układu pokarmowego).

• Bezpieczeństwem i higieną pracy nauczycieli.

• Diagnostyką chorób narządów głosu.

• Profilaktyką chorób narządów głosu i terapiami.

• Ekonomicznym aspektem chor.b zawodowych (w szczególności odnoszących się do chorób narządów głosu).

• Dalekowschodnimi koncepcjami głosu.

Inspiracją do realizacji tego projektu jest specyfika pracy głosem, w szczególności: w zawodzie nauczyciela, i pilna potrzeba ochrony grup społecznych, wykorzystujących zawodowo narządy głosu. W jego ramach opracowano cykl zagadnień oraz zestaw ćwiczeń przydatnych do pracy głosem, które w kolejnych tomach będą sukcesywnie rozwijane:

• Rola zdrowia w życiu.

• Dobra jakość głosu warunkiem prawidłowej pracy, w szczególności: edukacyjno-wychowawczej.

• Choroby zawodowe nauczyciela w świetle prawa.

• Specyfika pracy głosem w zawodzie nauczyciela.

• Anatomia i fizjologia narząd.w układu oddechowego.

• Teoretyczne podstawy prawidłowego oddychania i jego rola w emisji głosu.

• Kształtowanie świadomości oddechowej.

• Głos narzędziem pracy zawodowej nauczyciela.

• Choroby zawodowe głosu.

• Zachowanie higieny pracy głosem u nauczycieli i rehabilitacja zaburzeń głosu.

• Wpływ ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych na uwolnienie „żywego” głosu.

• Ćwiczenia relaksacyjne.

• Ćwiczenia oddechowe. Wtórne odblokowanie oddechu naturalnego. Świadomość oddychania.

• Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych.

• Ćwiczenia emisji głosu nauczyciela. Praca z tekstem.

• Zintegrowany trening ciała, głosu i wyobraźni.

• Wykorzystanie technik uwalniających „żywy” głos.

Mamy nadzieję, że materiał zawarty w niniejszej serii wydawniczej ułatwi Czytelnikowi nie tylko opanowanie technik oddechowo-głosowych, ale też nauczy omijania wielu przeszkód fonacyjnych, a także pomoże w sposób świadomy i prawidłowy posługiwać się własnym oddechem i głosem w trakcie mówienia, że będzie dobrym źródłem wiedzy o własnym głosie i jego ochronie. Odsyłamy też do Bibliografii: do bogatej naukowej, ale też popularnonaukowej (ułatwiającej przyswojenie trudnych treści z zakresu nowej dziedziny wiedzy) literatury przedmiotu, znacznie rozszerzającej zakres niniejszej publikacji. Wskazujemy również na ważne dla tej problematyki teksty obcojęzyczne oraz strony internetowe, słowniki, poradniki, podręczniki.

Przystępując do lektury pamiętajmy, że w każdej sytuacji należy łączyć teorię z praktyką, ponieważ teoria bez praktyki jest pusta, praktyka zaś bez teorii – ślepa

 

Wydawca