studenci4-int

Profesjonalna korekta tekstów (także naukowych)

 • W krótkim czasie wykonujemy profesjonalną korektę tekstów literackich i naukowych z zakresu humanistyki.

 • Analizujemy teksty prac zaawansowanych (w różnym stopniu). Wyszukujemy ewentualne błędy: metodologiczne, logiczne, merytoryczne, językowe, stylistyczne, interpunkcyjne, ortograficzne. Sprawdzamy prawidłowość zapisu przypisów, bibliografii i indeksów.

 • Szczegółowe ustalenia są dokonywane zgodnie z indywidualnymi potrzebami. 

Nie jesteś pewny, czy Twój tekst nie zawiera błędów? Nie ryzykuj! Dzwoń! Pomożemy!

Zadzwoń do nas! Umów się na spotkanie!

 +48 518 433 689

lub

ksiazki

AKADEMIA PIÓRA może wydać Twoje dzieło

Wydaj Swoją książkę
w
... Wydawnictwie Akademia Pióra 

Logo-Akademia-pióra-internet

Wydawnictwo Akademia Pióra...

proponuje profesjonalne wydanie Twojego dzieła…
Pracujemy szybko i solidnie! Wydanie książki nie musi być ani drogie, ani trwać miesiącami!

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Naukowcu! Twórco!

…czy zastanawiałeś się nad wydaniem swojej autorskiej książki, albo monografii zbiorowej?

…czy obawiałeś się długiego i skomplikowanego procesu wydawniczego?

WYDAWNICTWO AKADEMIA PIÓRA SPECJALIZUJE SIĘ W SZYBKIM I SOLIDNYM WYDAWANIU KSIĄŻEK!

Zapewniamy:

- profesjonalne i oryginalne projekty edytorskie książek i okładek

- profesjonalne przygotowanie do druku 

- profesjonalną kilkakrotną korektę

- dowolny nakład

- krótki cykl wydawniczy

Każde zamówienie rozpatrujemy indywidualnie. Każda książka to oryginalny projekt. Proponujemy specjalistów – recenzentów wydawniczych (ale przyjmujemy też teksty po recenzjach wydawniczych - dotyczy prac naukowych). Współpracujemy z profesjonalnymi tłumaczami, korektorami i grafikami. Książki drukowane są w sprawdzonych drukarniach.

NASZ CYKL WYDAWNICZY
1. Zapoznanie się z zamówieniem.
2. Praca recenzenta wydawniczego (ewentualna) związana z podpisaniem umowy wstępnej.
3. Dyskusja z wnioskami recenzenta wydawniczego.
4. Podpisanie umowy wydawniczej.
5. Projekt edytorski.
6. Projekt okładki.
7. Łamanie książki.
8. Korekta pierwsza.
8. Korekta autorska.
9. Korekta druga.
10. Wybór drukarni.
11. Druk książki.

PRZEKONAJ SIĘ, ŻE CAŁY CYKL WYDAWNICZY NIE MUSI TRWAĆ MIESIĄCAMI!

 

Każda książka może być wydana także w formie elektronicznej!!!

 

Niebawem otwieramy Księgarnię Internetową!!!

ZAPRASZAMY!!!

Wydawnictwo Akademia Pióra

Wydawnictwo powstało pod koniec 2015 roku. Wydaliśmy dotąd trzy monografie i siedem tomików wierszy... Zadzwoń do nas +48 5133-498-095 i dowiedz się, jak profesjonalnie i szybko wydamy Twoją książkę! Napisz do nas maila wydawnictwo-ap@akademia-oz.pl

studenci4-int

Szkolenie z EMISJI GŁOSU dla studentów (także kierunków nauczycielskich)

Szkolenie stopnia podstawowego dla studentów kierunków nauczycielskich:
techniki oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i pracy z ciałem, przygotowujące do pracy z uczniami.

Naucz się dzisiaj trenować swój głos! Jutro może być za późno!

Ranga problemu zaburzeń głosu o podłożu zawodowym rośnie nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W niektórych krajach wysoko rozwiniętych są prowadzone szczegółowe badania tego problemu. Z aktualnych danych amerykańskich wynika np., że populacja nauczycieli USA to ponad 3 miliony osób; około 58 % spośród nich uskarża się w ciągu swego życia zawodowego na dolegliwości z zakresu narządu głosu, wiążąc je z wykonywaną pracą, natomiast 39% z nich musi przerwać pracę w zawodzie z tego powodu. Statystyki amerykańskie podają, że problemy głosowe nauczycieli przynoszą budżetowi państwa rocznie straty około 2,5 miliarda dolarów rocznie.

W Polsce dokładnych opracowań statystycznych dotyczących dysfonii zawodowych brak, ale skala problemu jest niemała, ponieważ liczba nauczycieli w naszym kraju sięga około 800 tysięcy. Według danych statystycznych przewlekłe choroby narządu głosu to najczęściej rozpoznawane choroby zawodowe w Polsce (ponad 20%). W wieloośrodkowych badaniach koordynowanych przez Centralny Instytut Medycyny Pracy (dane z 2015 r.), dotyczących populacji polskich nauczycieli wykazano, że prawdopodobieństwo rozwoju dysfonii w tej grupie zawodowej jest ponad 3-krotnie wyższe niż w grupie kontrolnej.

Regulacje prawne dotyczące chorób zawodowych zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych (Dz.U.09.105.869). Wykaz chorób zawodowych stanowi załącznik do rozporządzenia z 30 lipca 2002 roku. Choroby zawodowe nauczycieli znajdują się pod poz. nr 15. Zaliczają się do nich przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:

 • guzki głosowe twarde,
 • wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych,
 • niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią.

Ze względu na szczególny charakter społeczny grupy zawodowej nauczycieli nieprawidłowy głos nauczyciela przekłada się ujemnie na jakość procesu dydaktyczno-wychowawczego, ale może też powodować u dzieci nawyk wadliwego mówienia, sprzyjający rozwojowi dysfonii dziecięcych

Centralny Instytut Medycyny Pracy wskazuje na potrzebę zapewnienia obowiązkowego cyklicznego kształcenia w zakresie emisji głosu w trakcie kariery zawodowej nauczyciela. Ze względów zdrowotnych, edukacyjno-wychowawczych, społecznych, ekonomicznych działania zapobiegające chorobom i poprawiające emisję głosu winny być podstawowe nie tylko dla samego nauczyciela. W trosce o szeroko (zgodnie z definicją zdrowia WHO) rozumiane dobro nauczycieli oraz uczniów pracodawca ma obowiązek zadbać o profesjonalne i systematyczne kształcenie, poprawiające jakość pracy i zapobiegające chorobom narządów głosu. Nadto, istotnym elementem gospodarności jest minimalizacja wszelkich czynników ryzyka – dzięki właściwie pojętej profilaktyce można uniknąć niepotrzebnych wydatków na leczenie.

Studencie - przyszły nauczycielu! Już dzisiaj zadbaj o swój głos!

Zapisy ciągłe!

 

 • Szkolenia odbywają się w grupach 12-osobowych
 • Liczy się kolejność zgłoszeń
 • Kolejni zgłaszający się są wpisywani na listę uczestników następnego Szkolenia
 • Szkolenie trwa 8 godzin realizowane w ciągu jednego dnia: 2 godziny logistyczno-teoretyczne (m.in. informacje o kwestiach prawnych dotyczących osób, które zachorowały na choroby układu głosowego i utraciły z tego powodu pracę) oraz 6 godzin zajęć praktycznych, w których pod okiem specjalisty uczestnicy nauczą się podstawowych ćwiczeń poprawiających emisję głosu (jest przewidziana przerwa na obiad)
 • Zajęcia odbywają się w centrum Wrocławia (nieopodal Przejścia Świdnickiego, a więc obok Rynku) 

Uczestnicy szkolenia: Studenci kierunków nauczycielskich 

Ilość godzin8 h realizowanych w ciągu jednego dnia (np. soboty, niedziele) 
w tym:

 • 2 godziny zajęć teoretyczno-logistycznych, 
 • 6 godzin zajęć praktycznych (podczas treningów uczestnicy będą uczeni technik poprawiających emisję głosu i ich praktycznego zastosowania),
 • jest możliwość wykupienia dodatkowych zajęć praktycznych, w których rezerwujemy czas na pracę indywidualną trenerów (tutoring) z uczestnikami szkolenia. 

Wykładowcy: filozof, logopeda, specjalista w zakresie emisji głosu

Każdy uczestnik kończy szkolenie sprawdzianem potwierdzonym Certyfikatem Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim!

FORMA ZAJĘĆ

 • wykłady
 • warsztaty
 • praca indywidualna

 

CELE OGÓLNE

 • szkolenie w zakresie podstawowych technik oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych i pracy z ciałem – poprawiających emisję głosu,
 • pogłębienie wiedzy na temat roli głosu w pracy nauczyciela.

 

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA   

Wiedza:

 • przyszły nauczyciel zna regulacje ustawowe dotyczące chorób zawodowych oraz związanych z nimi praw i obowiązków nauczyciela,
 • przyszły nauczyciel ma wszechstronną znajomość i dogłębną wiedzę z zakresu pracy i ochrony narządów głosu,
 • przyszły nauczyciel zna podstawowe techniki pracy z ciałem, techniki oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne, poprawiające emisję głosu.

Umiejętności:

 • przyszły nauczyciel podczas ćwiczeń potrafi zastosować wiedzę z zakresu technik oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych, poprawiających emisję głosu,
 • przyszły nauczyciel samodzielnie w pracy zawodowej będzie potrafił wykorzystać ćwiczenia poprawiające emisję głosu,
 • przyszły nauczyciel będzie potrafił radzić sobie w sytuacji krytycznej, spowodowanej zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym (dysfonie zawodowe).

Kompetencje:

 • przyszły nauczyciel zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności dotyczących emisji głosu i rozumie potrzebę profilaktyki narządów głosu oraz ciągłego dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • przyszły nauczyciel ma pogłębioną świadomość na temat wpływu głosu na jakość nauczania w procesie edukacyjnym.
 1. CHOROBY ZAWODOWE NAUCZYCIELA W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA 

 2. DOBRA JAKOŚĆ GŁOSU WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ PRACY EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEJ

 3. SPECYFIKA PRACY GŁOSEM W ZAWODZIE NAUCZYCIELA: 

  CZĘŚĆ PIERWSZA

  Anatomia i fizjologia narządów układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego

   CZĘŚĆ DRUGA

  Teoretyczne podstawy prawidłowego oddychania i jego rola w emisji głosu. 

  Kształtowanie świadomości oddechowej

   CZĘŚĆ TRZECIA

  Głos instrumentem pracy zawodowej nauczyciela

   CZĘŚĆ CZWARTA

  Choroby zawodowe głosu

  CZĘŚĆ PIĄTA

  Zachowanie higieny pracy głosem u nauczycieli i rehabilitacja zaburzeń głosu

 4. WPŁYW ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH, FONACYJNYCH I ARTYKULACYJNYCH NA UWOLNIENIE „ŻYWEGO” GŁOSU: 

  CZĘŚĆ PIERWSZA

  Ćwiczenia relaksacyjne

   CZĘŚĆ DRUGA

  Ćwiczenia oddechowe. Wtórne odblokowanie oddechu naturalnego. Świadomość oddychania

   CZĘŚĆ TRZECIA

  Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych

   CZĘŚĆ CZWARTA

  Ćwiczenia emisji głosu nauczyciela. Praca z tekstem

   CZĘŚĆ PIĄTA

  Podsumowanie i dyskusja

 5. ZINTEGROWANY TRENING CIAŁA, GŁOSU I WYOBRAŹNI (PRACA Z AKTOREM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK UWALNIAJĄCYCH „ŻYWY” GŁOS)

 CZĘŚĆ PIERWSZA

Wprowadzenie do improwizacji

CZĘŚĆ DRUGA

Improwizacja głosowo-ruchowa z włączeniem pracy nad emocjami i wyobraźnią

CZĘŚĆ TRZECIA

Rozmowa na temat wydarzenia, wymiana doświadczeń, uwagi

 • Szkolenie prowadzimy w grupach liczących 12 uczestników.
 • Każde szkolenie trwa 8 godzin realizowane w ciągu jednego dnia (w trakcie 6 godzin treningów uczestnicy będą uczeni technik poprawiających emisję głosu i ich praktycznego zastosowania – jest zarezerwowany czas na pracę indywidualną z uczestnikami szkolenia).
 • Każdy uczestnik szkolenia będzie indywidualnie oceniany i otrzyma Certyfikat Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim potwierdzający ukończenie szkolenia.
 • Koszt szkolenia – 430,00 zł (brutto). 

 • Dodatkowe 4 godziny zajęć praktycznych (ćwiczenia pod okiem specjalisty w 6-osobowych grupach) – 300,00 zł (brutto). Student, który poleci nasze zajęcia swojemu koledze/koleżance, płaci za zajęcia dodatkowe tylko 270,00 zł (10% rabatu).

 • Koszt szkolenia poszerzonego o dodatkowe 4 godziny zajęć teoretycznych zakupione łącznie z kursem podstawowym (12 godzin zajęć) – 680 zł (brutto).

 • Konto bankowe Raiffaisen Polbank nr 11 1750 0012 0000 0000 2962 0989 (OPRÓCZ NAZWISKA ZGŁASZAJĄCEGO UMIEŚCIĆ DOPISEK "EMISJA GŁOSU DLA PRZYSZŁEGO NAUCZYCIELA")

Zapisz się na szkolenie

zapraszamy do rejestracji

nauczyciel4

Szkolenie z EMISJI GŁOSU dla nauczycieli

Szkolenie stopnia podstawowego dla nauczycieli: techniki oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i pracy z ciałem, poprawiające emisję głosu

Ranga problemu zaburzeń głosu o podłożu zawodowym rośnie nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W niektórych krajach wysoko rozwiniętych są prowadzone szczegółowe badania tego problemu. Z aktualnych danych amerykańskich wynika np., że populacja nauczycieli USA to ponad 3 miliony osób; około 58 % spośród nich uskarża się w ciągu swego życia zawodowego na dolegliwości z zakresu narządu głosu, wiążąc je z wykonywaną pracą, natomiast 39% z nich musi przerwać pracę w zawodzie z tego powodu. Statystyki amerykańskie podają, że problemy głosowe nauczycieli przynoszą budżetowi państwa rocznie straty około 2,5 miliarda dolarów rocznie.

W Polsce dokładnych opracowań statystycznych dotyczących dysfonii zawodowych brak, ale skala problemu jest niemała, ponieważ liczba nauczycieli w naszym kraju sięga około 800 tysięcy. Według danych statystycznych przewlekłe choroby narządu głosu to najczęściej rozpoznawane choroby zawodowe w Polsce (ponad 20%). W wieloośrodkowych badaniach koordynowanych przez Centralny Instytut Medycyny Pracy (dane z 2015 r.), dotyczących populacji polskich nauczycieli wykazano, że prawdopodobieństwo rozwoju dysfonii w tej grupie zawodowej jest ponad 3-krotnie wyższe niż w grupie kontrolnej.

Regulacje prawne dotyczące chorób zawodowych zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych (Dz.U.09.105.869). Wykaz chorób zawodowych stanowi załącznik do rozporządzenia z 30 lipca 2002 roku. Choroby zawodowe nauczycieli znajdują się pod poz. nr 15. Zaliczają się do nich przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:

 • guzki głosowe twarde,
 • wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych,
 • niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią.
Do podstawowych przyczyn zaburzeń głosu o podłożu zawodowym zalicza się (obok zewnętrznych czynników ryzyka) czynniki ryzyka wewnętrzne: m.in. nieprawidłową technikę emisji głosu, wadliwą postawę podczas emisji głosu w pracy, zaburzenia adaptacji w stresie zawodowym. Wyniki badań pozwalają na zaliczenie zawodu nauczyciela do „profesji o wysokim poziomie stresu”. Wskazuje się na mechanizmy wyjaśniające związek pomiędzy stresem a powstawaniem dysfonii. Dysfonie, które związane są z istotnym dyskomfortem fizycznym, pogorszeniem funkcjonowania zawodowego i społecznego mogą w dłuższej perspektywie prowadzić do zmian w stanie zdrowia psychicznego i wywoływać takie objawy, jak obniżony nastrój/depresja czy lęk. Wytwarza się swego rodzaju „błędne koło” uzależnień przyczynowych.
Ze względu na szczególny charakter społeczny grupy zawodowej nauczycieli nieprawidłowy głos nauczyciela przekłada się ujemnie na jakość procesu dydaktyczno-wychowawczego, ale może też powodować u dzieci nawyk wadliwego mówienia, sprzyjający rozwojowi dysfonii dziecięcych

Centralny Instytut Medycyny Pracy wskazuje na potrzebę zapewnienia obowiązkowego cyklicznego kształcenia w zakresie emisji głosu w trakcie kariery zawodowej nauczyciela. Ze względów zdrowotnych, edukacyjno-wychowawczych, społecznych, ekonomicznych działania zapobiegające chorobom i poprawiające emisję głosu winny być podstawowe nie tylko dla samego nauczyciela. W trosce o szeroko (zgodnie z definicją zdrowia WHO) rozumiane dobro nauczycieli oraz uczniów pracodawca ma obowiązek zadbać o profesjonalne i systematyczne kształcenie, poprawiające jakość pracy i zapobiegające chorobom narządów głosu. Nadto, istotnym elementem gospodarności jest minimalizacja wszelkich czynników ryzyka – dzięki właściwie pojętej profilaktyce można uniknąć niepotrzebnych wydatków na leczenie.

Nauczycielu! Liczy się Twój głos!

Zapisy ciągłe!

Pierwszy termin szkolenia 3 czerwca 2017 roku!

(kolejne terminy 4.06, 10.06 i 11.06)

 • Szkolenia odbywają się w grupach 12-osobowych
 • Liczy się kolejność zgłoszeń
 • Kolejni zgłaszający się są wpisywani na listę uczestników następnego Szkolenia
 • Szkolenie trwa 8 godzin realizowane w ciągu jednego dnia: 2 godziny logistyczno-teoretyczne (m.in. informacje o kwestiach prawnych dotyczących osób, które zachorowały na choroby układu głosowego i utraciły z tego powodu pracę) oraz 6 godzin zajęć praktycznych, w których pod okiem specjalisty uczestnicy nauczą się podstawowych ćwiczeń poprawiających emisję głosu (jest przewidziana przerwa na obiad)
 • Zajęcia odbywają się w centrum Wrocławia (nieopodal Przejścia Świdnickiego, a więc obok Rynku) 

Uczestnicy szkoleniaNauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych 

Ilość godzin8 h realizowanych w ciągu jednego dnia (np. soboty, niedziele)
w tym:

 • 2 godziny zajęć teoretyczno-logistycznych, 
 • 6 godzin zajęć praktycznych (podczas treningów uczestnicy będą uczeni technik poprawiających emisję głosu i ich praktycznego zastosowania),
 • jest możliwość wykupienia dodatkowych zajęć praktycznych, w których rezerwujemy czas na pracę indywidualną trenerów z uczestnikami szkolenia. 

Wykładowcy: filozof, logopeda, specjalista w zakresie emisji głosu przygotowujący do pracy m.in. aktorów i śpiewaków operowych

Każdy uczestnik kończy szkolenie sprawdzianem potwierdzonym Certyfikatem Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim!

FORMA ZAJĘĆ

 • wykłady
 • warsztaty
 • praca indywidualna

CELE OGÓLNE

 • szkolenie w zakresie podstawowych technik oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych i pracy z ciałem – poprawiających emisję głosu,
 • pogłębienie wiedzy na temat roli głosu w pracy nauczyciela.

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA   

Wiedza:

 • nauczyciel zna regulacje ustawowe dotyczące chorób zawodowych oraz związanych z nimi praw i obowiązków nauczyciela,
 • nauczyciel ma wszechstronną znajomość i dogłębną wiedzę z zakresu pracy i ochrony narządów głosu,
 • nauczyciel zna podstawowe techniki pracy z ciałem, techniki oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne, poprawiające emisję głosu.

Umiejętności:

 • nauczyciel podczas ćwiczeń potrafi zastosować wiedzę z zakresu technik oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych, poprawiających emisję głosu,
 • nauczyciel samodzielnie w pracy zawodowej wykorzystuje ćwiczenia poprawiające emisję głosu,
 • nauczyciel potrafi radzić sobie w sytuacji krytycznej, spowodowanej zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym (dysfonie zawodowe).

Kompetencje:

 • nauczyciel zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności dotyczących emisji głosu i rozumie potrzebę profilaktyki narządów głosu oraz ciągłego dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • nauczyciel ma pogłębioną świadomość na temat wpływu głosu na jakość nauczania w procesie edukacyjnym.
 1. CHOROBY ZAWODOWE NAUCZYCIELA W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA 

 2. DOBRA JAKOŚĆ GŁOSU WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ PRACY EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEJ

 3. SPECYFIKA PRACY GŁOSEM W ZAWODZIE NAUCZYCIELA: 

  CZĘŚĆ PIERWSZA

  Anatomia i fizjologia narządów układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego

   CZĘŚĆ DRUGA

  Teoretyczne podstawy prawidłowego oddychania i jego rola w emisji głosu. Kształtowanie świadomości oddechowej

   CZĘŚĆ TRZECIA

  Głos instrumentem pracy zawodowej nauczyciela

   CZĘŚĆ CZWARTA

  Choroby zawodowe głosu

  CZĘŚĆ PIĄTA

  Zachowanie higieny pracy głosem u nauczycieli i rehabilitacja zaburzeń głosu

 4. WPŁYW ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH, FONACYJNYCH I ARTYKULACYJNYCH NA UWOLNIENIE „ŻYWEGO” GŁOSU: 

  CZĘŚĆ PIERWSZA

  Ćwiczenia relaksacyjne

   CZĘŚĆ DRUGA

  Ćwiczenia oddechowe. Wtórne odblokowanie oddechu naturalnego. Świadomość oddychania

   CZĘŚĆ TRZECIA

  Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych

   CZĘŚĆ CZWARTA

  Ćwiczenia emisji głosu nauczyciela. Praca z tekstem

   CZĘŚĆ PIĄTA

  Podsumowanie i dyskusja

 5. ZINTEGROWANY TRENING CIAŁA, GŁOSU I WYOBRAŹNI (PRACA Z AKTOREM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK UWALNIAJĄCYCH „ŻYWY” GŁOS)

 CZĘŚĆ PIERWSZA

Wprowadzenie do improwizacji

CZĘŚĆ DRUGA

Improwizacja głosowo-ruchowa z włączeniem pracy nad emocjami i wyobraźnią

CZĘŚĆ TRZECIA

Rozmowa na temat wydarzenia, wymiana doświadczeń, uwagi

 • Szkolenie prowadzimy w grupach liczących 12 uczestników.
 • Każde szkolenie trwa 8 godzin realizowanych w ciągu jednego dnia (w trakcie 6 godzin treningów uczestnicy będą uczeni technik poprawiających emisję głosu i ich praktycznego zastosowania – jest zarezerwowany czas na pracę indywidualną z uczestnikami szkolenia).
 • Każdy uczestnik szkolenia będzie indywidualnie oceniany i otrzyma Certyfikat Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim, potwierdzający ukończenie szkolenia.
 • Koszt szkolenia jednego uczestnika 430,00 zł (brutto).

 • Dodatkowe 4 godziny zajęć praktycznych (ćwiczenia prowadzone w grupach 6-osobowych) – 300,00 zł (brutto). Osoba zainteresowana dodatkowymi zajęciami, a która poleci nasze szkolenie następnemu nauczycielowi uzyska rabat 10% i zapłaci za dodatkowe godziny zajęć tylko 270, 00 zł. 

 • Koszt szkolenia poszerzonego o te dodatkowe 4 godziny zajęć praktycznych, zakupione łącznie z kursem podstawowym (12 godzin zajęć), 680 zł (brutto).

 • Konto bankowe Raiffaisen Polbank nr 11 1750 0012 0000 0000 2962 0989 (OPRÓCZ NAZWISKA ZGŁASZAJĄCEGO UMIEŚCIĆ DOPISEK "EMISJA GŁOSU DLA NAUCZYCIELI")

 

Zapisz się na szkolenie!

Zapraszamy do rejestracji!

 • TWITTER

  Opowiedz o nas na Twitterze!

 • Facebook

  Podziel się informacją o szkoleniu na Facebooku!

 • E-MAIL

  Napisz o nas w mailu

 • GOOGLE+

  Udostępnij stronę w G+

Użytkownicy na stronie od 2 marca 2017 r.

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 5
W tym tygodniu: 74
W sumie: 5295

Najczęściej czytane

 • No results available

Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o. © 2015-2017

Wszelkie prawa zastrzeżone   |   All Rights Reserved